Стратегически документи

Национална програма по безопасност и здраве при работа - 2013 г.

Националната програма по безопасност и здраве при работа – 2013 година (НПБЗР – 2013 г.) е разработена в изпълнение на решение на Националния съвет по условия на труд от 5 февруари 2013 г. Тя е документ, чрез който Правителството на Република България определя своите цели и приоритети в областта на безопасните и здравословни условия на труд. Очертани са ангажиментите на държавните органи, работодателските организации, организациите на работниците и служителите, неправителствените организации и др. за осигуряване на благосъстоянието при работа, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове в условията на икономическа криза. Реализирането на тази програма се разглежда като неразделна част от мерките за постигането на общата цел за икономическо развитие на страната, а именно - повишаване благосъстоянието и качеството на живот на всички социални групи в обществото.
Програмата включва и доразвива изпълнението на основните приоритети от Стратегията по безопасност и здраве при работа 2008-2012 г., като следва и новите насоки за развитие на политиката на Европейския съюз, очертани от Европейската комисия  в приоритетите на Стратегия Европа 2020 за създаване на условия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, в полза на гражданите, предприятията и работниците.  Съобразена е и с препоръките на Международната организация на труда за насърчаване на безопасните и здравословните условия на труд, с цел намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести.
 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 18.8 на Министерския съвет от 07.05.2013 г.