Стратегически документи

Актуализираната стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г.

Актуализираната стратегия по заетостта е за периода 2013 – 2020г. и е в съответствие с Националната програма за реформи на Република България 2013 - 2020 г., която програма е подготвена в рамките на Европейския семестър за 2013 г. и в нея са дефинирани приоритетните области, допринасящи в най-голяма степен за повишаване на жизнения стандарт като крайна цел на икономическата политика. Мерките в програмата са насочени към преодоляване на предизвикателствата пред растежа и достигане на националните цели по Стратегията „Европа 2020”.
Актуализираната стратегия по заетостта 2013 – 2020г. следва да допринесе за изпълнение и на Конвергентната програма на Република България 2013 – 2016 г.

Актуализираната стратегия ще се изпълнява до 2020 г. чрез ежегодните национални планове за действие по заетостта, в които се включва и финансирането на политиките.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 40.1 на Министерския съвет от 09.10.2013 г.