Стратегически документи

Общински план за развитие на община Козлодуй за периода 2014 – 2020 година

Общинският план за развитие на община Козлодуй за периода 2014 – 2020 годинана е разработен на основание чл. 13, ал. 3 и чл. 24, т. 1 от Закона за регионалното развитие и съгласно чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. В окончателния вариант на плана са отразени всички направени препоръки от заинтересованите страни по време на обществените обсъждания на проекта на ОПР и тези, формулирани в Предварителната оценка на плана.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 308 на Общински съвет - Козлодуй от 24.09.2013 г.