Стратегически документи

Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Търговище 2011-2016 г.

Стратегията за развитие на социалните услуги на Община Търговище 2011-2016 г. има за цел да планира реформата в социалните услуги в общината с оглед на потребностите и да обедини всички ресурси (институционални, граждански, технически, финансови) за нейното изпълнение. В основата на Стратегията е залегнал интегрирания подход към индивида, изискващ комплексна оценка на нуждите и всестранна подкрепа за задоволяване на социалните, здравни, образователни, жилищни, битови и психо-социални потребности на личността.


Документът е валиден до края на : 2016 г.
Документът е приет с Решение № 22 на Общинския съвет от 28.04.2011 г.