Стратегически документи

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Сливен 2011-2015 г.

 Стратегията за управлението на общинската собственост на община Сливен за периода 2011 - 2015 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост на базата на задълбочен и всестранен анализ на състоянието по управлението и разпореждането на общинската собственост. Изведени са основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, очертани са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане, извършена е оценка на нуждата на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване.


Документът е валиден до края на : 2015 г.