Стратегически документи

Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Козлодуй 2012-2016 г.

Програмата за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Козлодуй 2012-2016 г. е изготвена в изпълнение чл. 59, ал.4 на Закона за физическото възпитание и спорта и е съобразена с мерките и дейностите на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2012-2016 г., приета с Решение № 865 от 19 октомври 2012 г. на Министерски съвет.

Изпълнението на Програмата на община Козлодуй е насочено към преодоляване на влошеното физическо развитие на младото поколение по отношение на неговата активност; нарастващата употребата на алкохол и тютюнопушене сред младежите и редица други социални деформации;
срещаните трудности в стопанисването и модернизирането на спортната база.


Документът е валиден до края на : 2016 г.
Документът е приет с Решение № 232 на Общинския съвет от 26.02.2013 г.