Стратегически документи

Програма за възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Козлодуй

Основание за разработване на Общинските дългосрочна и краткорочна програми за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Козлодуй  е заложеното изискване в чл. 10 на Закона за енергията от възобновяеми източници. Дългосрочната програма се разработва за период от 10 г., а краткосрочната за период от 3 г.


Документът е валиден до края на : 2023 г.
Документът е приет с Решение № 230 на Общинския съвет от 26.02.2013 г.