Стратегически документи

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Рила 2011-2015 г.

Стратегията за управление на общинската собственост в Община Рила за периода 2011-2015 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 8 от Закон за общинската собственост на базата на анализ на състоянието по управлението и разпореждането с общинска собственост.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 61 на Общинския съвет от 16.02.2012 г.