Стратегически документи

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Пещера 2011-2015 г.

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на Община Пещера 2011-2015 г. е стратегически документ, изготвен в съответствие с изискванията на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 702 на Общинския съвет от 29.04.2011 г.