Стратегически документи

Стратегия за управление на общинската собственост в Община Самоков 2011-2015 г.

Стратегията за управлението на общинската собственост на община Самоков за периода 2011 - 2015 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.8 от ЗОС на базата на задълбочен и всестранен анализ на състоянието по управлението и разпореждането на общинската собственост с Визия: съвременно управление на общинската собственост чрез създаване условия за законосъобразност и прозрачност, което ще доведе до постигане на обществения интерес и устойчиво развитие на община Самоков.


Документът е валиден до края на : 2015 г.