Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Самоков 2007-2013 г.

Общинският план за развитие на Община Самоков 2007-2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

Оценка на съответствието, въздействието и приложимостта на Общински план за развитие на Община Самоков


Документът е валиден до края на : 2013 г.