Стратегически документи

Общинска стратегия за детето на Община Нова Загора за 2009-2018 г.

Развитието на децата и защитата на техните права е национален приоритет, изискващ концентрация на ресурси, постоянно политическо и обществено внимание и максимална координация на политиките. Общинската стратегия за детето на Община Нова Загора за 2009-2018 г. е документ, който определя приоритетните направления и действия за подобряване благосъстоянието на децата в община Нова Загора и е съобразена със специфичните местни приоритети и особености. Общинската стратегията се приема в изпълнение на Закона за закрила на детето, базира се на Националната стратегия за детето 2008-2018г. и на основните принципи, залегнали в Конвенцията за правата на детето на Организацията на обединените нации.

 


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение № 300 на Общинския съвет от 29.01.2009 г.