Стратегически документи

Общинска стратегия за социални услуги на Община Костинброд 2011-2015г.

Общинска стратегия за социални услуги на Община Костинброд 2011-2015г. има за приоритет гарантиране на равноправното положение на деца, самотни лица и възрастни с увреждания и преодоляване на изолираността,чрез създаване на условия за интегриране в обществото.


Документът е валиден до края на : 2015 г.