Стратегически документи

Стратегия за управление на общинска собственост на Община Ивайловград 2011-2015 г.

Стратегията за управление на общинската собственост на Община Ивайловград за периода 2011-2015 г.е разработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.8 от ЗОС, на базата на задълбочен анализ на състоянието и управлението и разпореждането на общинска собственост. Изведени са основни цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, очертани са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 14 на Общинския съвет от 17.02.2012 г.