Стратегически документи

Програма за енергийна ефективност на Община Ивайловград 2012-2015 г.

С Общинската програма за енергийна ефективност се цели да се повиши ефективността на използване на енергийните ресурси; да се намалят енергопотреблението и вредните емисии в атмосферата; да се осигури здравословната среда чрез подобряване на микроклимата; да се създадат предпоставки за финансиране на мероприятията за енергийна ефективност; енергийната ефективност да стане една от приоритетните общински дейности.

Приложение 1 е неразделна част от тази Програма.


Документът е валиден до края на : 2015 г.