Стратегически документи

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Ивайловград 2011-2015 г.

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Ивайловград (2011–2015) е разработена като неразделна част от Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково (2011–2015). Стратегията е документ с дългосрочен хоризонт на реализация – 2011-2015 година. Това гарантира времева обвързаност с всички национални политически и стратегически документи, които пряко или косвено се отнасят до развитието на социалните услуги в България.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 39 на Общинския съвет от 28.04.2011 г.