Стратегически документи

Национален план за действие за управление на устойчивите органични замърсители (УОЗ) в Република България

           Планът за действие е разработен по български подпроект GF/2732-02-4454 в рамките на международен пилотен проект „Development of 12 pilot country NIPs for the management POPs” от екип от експерти на Министерство на околната среда и водите и консултанти от „Балкански научно-образователен център по екология и опазване на околната среда”.

           Одобреният План за действие включва набор от мерки, прилагането на които би позволило безопасно съхранение на складираните УОЗ и залежали пестициди, поетапно извеждане от употреба на полихлорираните бифенили в оборудване и ограничаване на непреднамереното производство на УОЗ в емисии от различните отрасли на икономиката ни и като цяло опазване на здравето на хората и околната среда от вредното въздействие на устойчивите органични замърсители.

            Този план има за цел да изпълни произтичащите за Република България задължения по Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители. Планът е актуализиран с Актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България 2012 г. - 2020 г.

 

 


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение на Националния координационен комитет по проект GF/2732-02-4454 от 23.03.2006 г.