Стратегически документи

Националeн план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г.

Националният план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г. следва принципите и целите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009 – 2015 г.), като има за цел да подпомогне провеждането на единна политика за равнопоставеност между жените и мъжете, да повиши информираността за равенството между половете и значението на преодоляването на свързаните с това стереотипи. Дейностите са структурирани в седем раздела:
• Държавна политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете;
• Равна степен на икономическа независимост;
• По-добро съвместяване на професионалния и семейния живот;
• Насърчаване на равното участие на жените и мъжете в процесите на взимане на решения; 
• Достойнство, неприкосновеност на личноста и предотвратяване на насилието въз основа на пола;
• Премахване на стереотипите, основани на пола, и противодействие на множествената дискриминация; 
• Популяризиране и прилагане на добри европейски практики в областта на равнопоставеносттта на жените и мъжете на национално ниво.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 47.37 на Министерския съвет от 19.12.2012 г.