Стратегически документи

Националeн план за действие по заетостта 2013 г.

Националният план за действие по заетостта 2013 г. подкрепя икономическото и социалното възстановяване и стабилизирането на пазара на труда. Той е инструмент за реализиране на целите и поетите ангажименти на страната по отношение на Стратегията на ЕС „Европа 2020”, Актуализираната стратегия по заетостта 2012-2020 г. и мерките включени в Националната програма за реформи 2012 – 2020 г. Разкриването на повече нови работни места и продължаването на инвестирането в човешките ресурси са от първостепенно значение през 2013г. Четвърта поредна година планът е разработен на база одобрената от Националния съвет за насърчаване на заетостта Рамка с основните приоритети и направления на действие през 2013 г. Целите и действията за тяхното постигане в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) през 2013 г. се съсредоточават върху стабилизирането на заетостта и ограничаване на безработицата и подкрепа за бизнеса за повишаване търсенето на работна сила и подготовката на кадри с необходимата квалификация.

Националният план за действие по заетостта 2013 г. е изменен с Решения № 224 и № 539 на Министерския съвет от 2013 г.

Прикаченият файл е консолидирана версия на плана.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 47.43 на Министерския съвет от 19.12.2012 г.