Стратегически документи

Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (2012-2015)

Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (2012-2015) и Националният оперативен план към нея са разработени в изпълнение на поетите ангажименти в Националната програма за реформи на Република България за 2011-2015 г., в качеството й на основен стратегически документ за развитие.

Стртегията представлява актуализирана и допълнена версия на Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България, приета с Протокол № 46.25 от заседание на Министерския съвет от 25.11.2009 г.

Националният оперативен план е неизменна част от стратегията.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 47.70 на Министерския съвет от 19.12.2012 г.