Стратегически документи

Стратегия за развитие на доброволческите формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2012 – 2020 г.

Стратегията е разработена за постигане на ефективна намеса при възникване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации на територията на Република България и за осигуряване активно участие на хората при защитата на техния живот и здраве, за опазване на околната среда и имущество. Тя е насочена към формиране на нова национално отговорна
политика за активно участие на гражданите в дейности, насочени към осигуряване на собствената им безопасност. Основните законови рамки, в които ще се реализира Стратегията се определят от Закона за Министерството на вътрешните работи (чл. 91 з, ал.1) и Глава четвърта, раздел ІІІ „Доброволни формирования” от Закона за защита при бедствия. С приемането и реализирането на тази Стратегия, с подкрепата на гражданското общество и на местната власт ще се възроди и развие съвременно доброволно движение, като част от Единната спасителна система в Република България.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 39.26 на Министерския съвет от 17.10.2012 г.