Стратегически документи

Програма за модернизация и техническа обезпеченост на териториалните звена за пожарна безопасност и защита на населението в Република България

Програмата включва и доразвива положителните практики на политиката за развитие на ГДПБЗН през последните години, като ги приобщава към целите и приоритетите. Тя подкрепя изпълнението на ”Националната програма за защита при бедствия 2009 -2013” в областта на пожарната безопасност и защитата на населението и дава възможност за изпълнението на основните приоритети от Програма
"Пожарна безопасност, ранно оповестване и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи" по бюджета на МВР.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 39.12 на Министерския съвет от 17.10.2012 г.