Стратегически документи

Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност в Република България за периода 2012-2014 г.

Целта на Националния план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност в България за периода 2012-2014 г. е да се определят основните мерки и дейности, които следва да бъдат изпълнени, за да се стимулира производството и търсенето/потреблението на екологични превозни средства у нас. 

Като част от концепцията за нова индустриална политика в Общността, през 2010 г. бе приета Европейска стратегия за незамърсяващи и енергийно ефективни превозни средства, чиято основна цел е да укрепи водещата позиция на ЕС в чистите автомобилни технологии, да насърчи растежа и създаването на работни места в сектора, включително на неговите доставчици и свързаните отрасли. Стратегията има ключово значение за изпълнение на приоритетите, съдържащи се в Стратегията “Европа 2020”, както и на една от водещите европейски инициативи за ефективно използване на ресурсите.

Докладът за изпълнението през 2012 г. на Националния план за действие за насърчаване на производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност в Република България, за периода 2012-2014 г. е приет с Протокол № 24.1 на Министерския съвет от 26 юни 2013 г.

Докладът за изпълнението през 2013 г. на Националния план за действие за насърчаване на производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност в Република България, за периода 2012 - 2014 г. е приет с Протокол № 23.3 на Министерския съвет от 11 юни 2014 г.

Докладът за изпълнението през 2014 г. на Националния план за действие за насърчаване на производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност в Република България, за периода 2012 - 2014 г. е приет с Протокол № 15.2 на Министерския съвет от 15 април 2015 г.


Документът е валиден до края на : 2014 г.
Документът е приет с Решение № 862 на Министерския съвет от 17.10.2012 г.