Стратегически документи

Национална програма „Цифрова България 2015”

Националната програма „Цифрова България 2015” има за цел да дефинира параметрите (мерки, отговорни институции, срокове, бюджет) за развитие на информационното общество (ИО) в България и да подпомогне изпълнението на европейските направления и задачи, описани в Цифровата програма на Европа (ЦПЕ) по отношение на социалния и икономически потенциал на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), както и Интернет до 2015 г.
Проектът на Национална програма „Цифрова България 2015” е разработен от Подгрупа към Работна група 31 „Европа 2020” и набелязва мерките в областта на Информационното общество на българските институции, които предстоят да бъдат реализирани в краткосрочен план до 2015 г.
Поради прилагания разпределен подход в изпълнението на ИТ политиката на държавата, програмата стъпва на основно допускане, че всяко ведомство осигурява административното и финансово изпълнение на мерките по програмата, съгласно ангажиментите и отговорностите си по ЦПЕ. Възможни са и други начини на финансиране на отделни проекти като целево финансиране от държавния бюджет, финансиране по европейски програми и други.
 


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 43.33 на Министерския съвет от 14.11.2012 г.