Стратегически документи

Национална програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му за 2012 г.

Стратегическата цел на програмата е изграждане на механизмите за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 437 на Министерския съвет от 31.05.2012 г.