Стратегически документи

Програма на мерките за зaкрила на деца с изявени дарби през 2012г.

С Решение № 220 от  23 март  2012 г. на МС е приета Програмата на мерките за зкрила на деца с изявени дарби през 2012г.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 220 на Министерския съвет от 23.03.2012 г.