Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Мирково 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Мирково 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

Целта на Междинната оценка е да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на община Мирково през периода 2007-2010 г., да направи препоръки за подобряване на управлението и координацията по изпълнение на заложените цели и за актуализиране на документа за оставащия период на неговото действие до 2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.