Стратегически документи

Национален план за действие по заетостта през 2012 г.

Националният план за действие по заетостта 2012 г. подкрепя началото на икономическото и социалното възстановяване и стабилизирането на пазара на труда. Той е инструмент за реализиране на целите и поетите ангажименти на страната по отношение на Стратегията на ЕС Европа 2020 и мерките включени в Националната програма за реформи 2011 – 2015г. Мобилизирането на всички възможности за осигуряване на заетост и продължаването на инвестирането в човешките ресурси са от първостепенно значение през следващата година. Трета поредна година планът е разработен на база одобрената от Националния съвет за насърчаване на заетостта Рамка с основните приоритети и направления на действие през 2012г. Целите и действията за тяхното постигане в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) през 2012г. се съсредоточават върху преодоляването от една страна на негативните последствия на пазара на труда в резултат от кризата и от кризисни обрати в международната конюнктура, а от друга страна, в осигуряване на подкрепа на бизнеса за повишаване търсенето на работна сила и подготовка на кадри с необходимата квалификация.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 957 на Министерския съвет от 29.12.2011 г.