Стратегически документи

Втори национален план за действие по енергийна ефективност

Вторият национален план за действие по енергийна ефективност (ВНПДЕЕ) е разработен въз основа на Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на Европейския парламент и Съветът на Европейския съюз (Директивата). Настоящият план е втория от трите национални плана за действие по енергийна ефективност и
обхваща периода 2011 – 2016 г. и прогнозата до 2020 г. Изпълнението на ВНПДЕЕ трябва да допринесе за постигането на Националната цел за енергийни спестявания, определена в Първия национален план за действие по енергийна ефективност. Националната цел, която следва да бъде постигната през 2016 г., възлиза на 7 291 GWh годишни спестявания или 627 ktoe/год и представлява 9 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 г. (81024 GWh). Вторият тригодишен план за действие по енергийна ефективност формулира междинна индикативна цел за периода 2011 – 2013 г., а именно спестяване на горива и енергии към 2013 г. в размер на 6 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директивата за периода 2001-2005 г.

Отчетът за изпълнението на Втория национален план за действие по енергийна ефективност през 2012 г. е приет с Протокол № 22.3 на Министерския съвет от 12.06.2013 г.

Отчетът за изпълнението на Втория национален план за действие по енергийна ефективност 2011 - 2013 г. е приет с Решение № 475 на Министерския съвет от 08 юли 2014 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 36.14 на Министерския съвет от 28.09.2011 г.