Стратегически документи

Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012-2014 г.

Целта на националния план е да се определят основните мерки и дейности, които следва да бъдат изпълнени, за да може възлагането на зелени обществени поръчки да се превърне в реалност. Въвеждането на такава практика може да окаже въздействие върху тенденциите в производството и потреблението. Търсенето от страна на публичните органи на “по-зелени” продукти е в състояние да създава или разширява пазари на екологосъобразни продукти и услуги. Това, от своя страна, би стимулирало бизнеса да разработва екологосъобразни технологии, произвеждащи продукти и услуги с по-благоприятен ефект върху околната среда и върху икономиката като цяло.


Документът е валиден до края на : 2014 г.
Документът е приет с Протокол № 38.2 на Министерския съвет от 13.10.2011 г.