Стратегически документи

Стратегия за противодействие на изпирането на пари в Република България 2011-2015 година

Настоящият документ е първата стратегия в Република България, специално насочена към противодействие на изпирането на пари. Тя допълва и разширява Стратегията за национална сигурност на Република България в частта и за финансова и икономическа сигурност. Стратегията е изградена върху допускането, че националната сигурност е в пряка зависимост от икономическата и финансовата сигурност.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 31.41 на Министерския съвет от 24.08.2011 г.