Стратегически документи

Национална програма за младежта (2011-2015 г.)

С Решение № 48 на Министерския съвет от 31 януари  2014 година е приета актуализацията на програмата. Първият вариант на програмата е приет с Протокол № 29.1 на Министерския съвет от 27 юли 2011 г.
 

Програмата е инструмент за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора. Тя се базира на отчетените потребности на младите хора в страната и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта.
Програмата е разработена въз основа на изводите и препоръките от направената в началото на 2011 г. оценка на предходните национални програми за  младежки дейности - Програма за младежки дейности (2008-2010) и Национална програма „Младежки информационно – консултантски центрове” (2007-2010). При оценката на предходното поколение програми са идентифицирани и изследвани измерими индикатори, които са използвани за определяне на конкретни очаквани резултати от настоящата програма. Тя е логическо продължение на техните цели и приоритети. При разработването на програмата са взети под внимание и текстовете на ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Съвета на Европа, Бялата книга на Европейската комисия “Нов тласък за европейската младеж”, Световна програма за действие на младежта, приета с резолюция на Общото събрание на ООН, Европейски младежки пакт, Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и мобилизиране на нейния потенциал, Обновена рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта (2010-2018) и Структурния диалог на тройното председателство на ЕС (януари 2010 – юни 2011 г. Испания, Белгия и Унгария).
Програмата е в съответствие и изпълнява целите на Националната стратегия за младежта (2010-2020), приета от МС през октомври 2010 г. Текстовете са съобразени и с други нормативни документи, резултатите от проведени проучвания и анализи на състоянието и потребностите на младите хора в страната.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 48 на Министерския съвет от 31.01.2014 г.