Стратегически документи

Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.

Енергийната стратегия е приета от Министерския съвет с Решение № 133 от 09 март 2011 г. и е предложена на Народното събрание за одобрение. Тук е приложен окончателният текст на стратегията с оглед решението на НС. Стратегията е основополагащ документ на националната енергийна политика, която се одобрява от Министерския съвет и се приема от Народното събрание на Република България. Настоящата национална енергийна стратегия до 2020 г. отразява политическата визия на Правителството на европейското развитие на България, съобразена с актуалната европейска рамка на енергийната политика и световните тенденции в развитието на енергийните технологии. Отправната точка на европейската енергийна политика е в няколко приоритетни направления:
1) Овладяване на негативните промени в климата; 2) Намаляване енергоемкостта на икономиката и увеличаване на енергийната ефективност, включително към енергийно независими сгради; 3) Ограничаване на външната зависимост на Европейския съюз (ЕС) от вносни
енергийни ресурси, и 4) Насърчаване на икономическия растеж и заетостта, като по този начин да се обезпечи сигурна и достъпна енергия за потребителите.

 

Националният план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г., Националният план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлажданите сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация 2016-2020, Национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд и списъкът на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания са приети с Решение № 796 на Министерския съвет от 20.12.2017 г.

 

Годишният отчет за изпълнението през 2016 г. на Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г. е приет с Протокол №13.4 на Министерския съвет от 28 март 2018 г.

 

С Решение №847 на Министерския съвет от 22 ноември 2018 г. е прието изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г.

 

Годишният отчет за изпълнението през 2018 г. на Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г. е приет с Протокол №43 на Министерския съвет от 23 октомври 2019 г.

 

Годишен отчет за изпълнението през 2019 г. на Националния план за действие по енергийна ефек­тивност 2014-2020 г. е приет с Протокол № 43 на Министерския съвет от 22 юли 2020 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 01.06.2011 г.