Стратегически документи

Стратегия за приватизация на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД - Сопот

Стратегията беше одобрена от Министерския съвет с Решние № 72 от 04 февруари 2011 г., но след дебатите в Народното събрание бяха направени някои изменения на стратгеията. Тук е представен консолидараният вариант на стратегията, съобразно решението на Народното събрание. Стъпката към приватизация на дружеството е предприета с цел повишаване на конкурентоспособността на дружеството и ускоряване на иновационните процеси в него.

Със свое Решение № 71 от 01 февруари 2013 г. Министерският съвет предложи на Народното събрание да отмени стратегията. С Решение от 07 февруари 2013 г. Народното събрание отмени стратегията.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 23.03.2011 г.