Стратегически документи

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2011 г.

Националната програма се изготвя от Националната комисия за борба с трафика на хора  към Министерския съвет с експертната подкрепа на Постоянната работна група към Комисията. Политиката на Националната комисия за 2010 г. постави силен акцент върху местните политики за борба с трафика на хора и развиването на дейността на създадените местни комисии за борба с трафика на хора, както и разширяване на дейностите по превенция сред  подрастващите и техните родители и учители, етническите малцинства, на гранично-пропускателните пунктове за предотвратяването на трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация, както и на трафика на деца. 
През 2011 г. усилията на правителството ще бъдат насочени и към закрилата и реинтеграцията на жертвите, чрез създаване на втори приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора и финализиране на Националния механизъм за насочване на жертви на трафик и разработване на минимални стандарти за обгрижване на жертвите.  


Документът е валиден до края на : 2011 г.
Документът е приет с Протокол № 17.37 на Министерския съвет от 04.05.2011 г.