Стратегически документи

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2011 г.

Програмата е разделена в 6 раздела - Институционални и организационни мерки; Превенция; Обучение и квалификация; Защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие; Законодателни мерки; Контрол и оценка.

резултатите, които цели изпълнението на програмата са стандартизиран подход в изпълнението на дейности по превеция и защита от домашно насилие; разпознаваемост на явлението „домашното насилие” и обществена нетърпимост към проявленията му; ефективност и  висок стандарт в реализирането на дейности по превенция и защита от домашно насилие и п
редотвратени рецидиви на домашно насилие и предоставяне на качествени услуги за пострадалите


Документът е валиден до края на : 2011 г.
Документът е приет с Протокол № 13.1 на Министерския съвет от 30.03.2011 г.