Стратегически документи

Национална програма за интеграция на бежанците в Република България (2011-2013 г.)

Националната програма за интеграция на бежанците в Република България (2011-2013 г.) е изготвена след задълбочен анализ на промените в нормативната уредба през последните две години и практическите постижения от предходните програми. Тя съдържа основните принципи и цели за интеграция на чужденците, получили закрила в България. 
Програмата очертава в средносрочен план действията на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, други държавни институции, органи за местно самоуправление и неправителствени организации за създаване на икономически, социални, политически и културни предпоставки за интеграция на бежанците в българското общество в съответствие с Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г., Протокола за статута на бежанците от 1967 г., Хартата за основните права на Европейския съюз, Директива 2003/9/ЕО на Съвета за определяне на минималните стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище, Закона за убежището и бежанците, Конституцията на Република България и вътрешното законодателство на страната.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 1.1 на Министерския съвет от 05.01.2011 г.