Стратегически документи

Общински план за превенция на корупцията в Община Оряхово за периоада 2009 - 2011 година

Настоящият план е разработен с цел създаване на ясни приоритетни области за превенция и противодействие на корупцията чрез:

- регламентиране на ясни правила за взаимодействие между граждани и общински служители и засилване на гражданския контрол;
- повишаване на общественото доверие към Община Оряхово и засилване гражданския контрол;
- гарантиране на прозрачно управление и отчетност в дейността на общинската администрация;
- увеличаване на прозрачността при вземане на решения на управленско ниво и повишаване на общественото доверие в институцията;

- утвърждаване на ценности;
- повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните практики.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок