Стратегически документи

Комуникационна стратегия на Община Оряхово

Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и участието на гражданите на община Оряхово и структурите на гражданското общество, живеещи и развиващи дейност на нейната територия за формиране на доброто и прозрачно управление на общината, бизнеса и за превенция на корупцията. Едновременно с това, Комуникационната стратегия е насочена и към подкрепа за изграждане на облик на община Оряхово като активна страна в провеждането на политики и постоянно формиране на позитивни нагласи за нейното прозрачно и ефективно управление.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок