Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Оряхово за периода 2007 - 2013 г.

Съставянето на Общински план за развитие на Община Оряхово за периода от 2007 до 2013 год. е базирано върху текстовете на чл.14 и чл.27 на Закона за регионалното развитие от 16.02.2004 год. Като основополагащ документ по отношение визията, планирането, управлението, икономическото и социалното развитие на Общината през периода 2007-2013 година той е
съобразен с основните принципи, залегнали в НСРР. Ако в нея се определят общи стратегически цели за регионалното развитие на страната в структурите и границите на ЕС, то ОПР е разработен така, че да засяга конкретно общинските цели и приоритети. В същото време той може да бъде разглеждан като управленски документ единствено в контекста на редица други документи със стратегически и планов характер – Регионалния план за развитие на Северозападния район за планиране и Областната стратегия за развитие на област Враца за периода 2005-2015 г. ОПР трябва да даде отговор и на въпроса как Община Оряхово се вмества в цялостното развитие на страната и региона чрез контактите си със съседните общини.


Документът е валиден до края на : 2013 г.