Стратегически документи

Концепция за наказателна политика 2010-2014 г.

Целта на концепцията е да изрази волята на правителството за постигне на по-голяма ефективност в борбата срещу престъпността и подобряване на качеството на правораздаването чрез:
- определянето и прилагането на съответните организационни мерки в рамките на дейността на всеки от държавните органи, които имат правомощия в различните аспекти на дейностите, свързани с противодействието на престъпността;
- подобряване на взаимодействието между държавните органи, които осъществяват правомощия в областта на предотвратяването, разкриването и наказването на престъпленията.
 


Документът е валиден до края на : 2014 г.
Документът е приет с Решение № 469 на Министерския съвет от 08.07.2010 г.