Стратегически документи

Стратегия за интегрирано гранично управление на Република България за периода 2010-2013 г.

Стратегията представлява обща рамка на прилагане достиженията на националното, Европейското и шенгенското право и на националното законодателство, при съвместното управление на границите. Тя е предназначена е за всички държавни институции, които имат компетенции по управлението и контрола на границите и намира практическо приложение при участието на страната в общата европейска зона за сигурност, която гарантира
свободното движение на хора и стоки и осигурява вътрешната сигурност на Република България.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 11.27 на Министерския съвет от 17.03.2010 г.