Стратегически документи

Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на европейските общности

Стратегическите цели на стратегията са:
1. Осъществяване на ефективна превенция и противодействие на измамите, злоупотребите, неефективното управление или използване на средства на ЕС;
2. Разкриване и преустановяване на измамите, злоупотребите, неефективното управление или използване на средства и имущество, принадлежащи на ЕС, или предоставени на българската държава от фондове и по програми на ЕС;
3. Изграждане на общ подход за предотвратяване и борба с корупцията в държавните институции и повишаване доверието към тях, въз основа на Националната стратегия за противодействие на корупцията;
4. Постигане на висока степен на защита на финансовите интереси на ЕС като краен резултат.

Планът за действие за действие за изпълнение на актуализираната стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО за 2010 г. е приет с Протокол № 22.1 на Министерския съвет от 09 юни 2010 г.

Стратегията е действаща до приемането на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г.
 

 


Документът е валиден до края на : 2014 г.
Документът е приет с Протокол № 17.32 на Министерския съвет от 30.04.2009 г.