Стратегически документи

План за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г.

Повече информация е налична на интернет страницата за намаляване на административната тежест за бизнеса в България.

Отчетът за изпълнението на плана към края на месец юни е приет с Протокол № 30.3 на Министерския съвет от 04 август 2010 г.

Отчетът за изпълнението на плана към края на месец септември е приет с Протокол № 43.2 на Министерския съвет от 01 декември 2010 г.

Отчетът за изпълнението на плана към края на месец декември 2010 г. е приет с Протокол № 9.1 на Министерския съвет от 02 март 2011 г.

Отчетът за изпълнението на плана към края на месец март 2011 г. е приет с Протокол № 24.1 на Министерския съвет от 22 юни 2011 г.

Отчетът за изпълнението на плана към края на месец юни 2011 г. е приет с Протокол № 33.6 на Министерския съвет от 07 септември 2011 г.

Отчетът за изпълнението на плана към края на месец септември 2011 г. е приет с Протокол № 44.21 на Министерския съвет от 16 ноември 2011 г.

Отчетът за изпълнението на плана към края на месец декември 2011 г. е приет с Протокол № 20.12 на Министерския съвет от 23 май 2012 г.

Отчетът за изпълнението на плана към края на месец юни 2012 г. е приет с Протокол № 32.2 на Министерския съвет от 29 август 2012 г.

Отчитането на изпълнението на мерките от плана се осъществява заедно с отчитането на Плана за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014 г.

Отчетът на мерките от първия План за действие (2010-2012) за намаляване на административната тежест, прехвърлени към втория План за действие (2012-2014) с нов срок за изпълнение 31.12.2013 г. към 30 юни 2013 г. е приет с Протокол № 14.3 от 10 април 2013 г.

Отчетът на частично изпълнените мерки от първия План за действие (2010-2012) за намаляване на административната тежест към 31 декември 2014 г. е приет с Протокол № 10.3 на Министерския съвет от 11 март 2015 г. С решението е определен нов срок - месец декември 2016 г. за изпълнението на някои от мерките.

Отчетът на частично изпълнените мерки от първия План за действие (2010-2012) за намаляване на административната тежест към 30 юни 2015 г. е приет с Протокол № 37.1 на Министерския съвет от 16 септември 2015 г.

Отчетът на частично изпълнените мерки от първия План за действие (2010-2012) за намаляване на административната тежест към 31 декември 2015 г. е приет с Протокол № 17.12 на Министерския съвет от 27 април 2016 г.

Отчетът на частично изпълнените мерки от първия План за действие (2010-2012) за намаляване на административната тежест към 31 декември 2016 г. е приет с Протокол № 16.4 на Министерския съвет от 5 април 2017 г.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 235 на Министерския съвет от 23.04.2010 г.