Стратегически документи

Програма за по-добро регулиране 2010-2013 г. (Актуализация)

Основната цел на програмата е подобряването на бизнес средата и конкурентоспособността на българската икономикав. Тя е съответствие с целите по основополагащите политически документи на Европейския съюз и на българското правителство. Програмата за по–добро регулиране е насочена към постигането на устойчива и добра регулаторна среда при отчитане на новите реалности пред бизнеса в условията на икономическа криза. Засиленият диалог между заинтересуваните страни е в основата на реализиране на поставената цел.

Програмата за по-добро регулиране 2010-2013 г. е изменена с Решение № 91 от 14 февруари 2013 г. Прикаченият файл представлява консолидиран вариант на програмата.

Отчетът по Програмата за по-добро регулиране 2010-2013 г. Отчетен период 01.06.2010-31.12.2010 г. е приет с Протокол № 32.1 на Министерския съвет от 31 август 2011 г.

Отчетът на Програмата за по-добро регулиране 2010-2013 г. за периода 1 януари - 31 декември 2011 г. е приет с Протокол № 30.23 на Министерския съвет от 01 август 2012 г.

Отчетът на Програмата за по-добро регулиране 2010-2013 г. за периода 1 януари - 31 декември 2012 г. е приет с Протокол № 31.15 на Министерския съвет от 07 август 2013 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 361 на Министерския съвет от 01.06.2010 г.