Стратегически документи

Концепция за преструктуриране на системата за болнична помощ

Основната цел на концепцията е осигуряването на равен и справедлив достъп на населението до всички видове болнична медицинска помощ, високо качество, ефективно разпределение на обществения ресурс за здравеопазване. За изпълнението на основната цел е предвидено реализирането на следните подцели:
• Гарантиране на равен достъп и високо качество на всяко ниво на болничната медицинска помощ
• Гарантиране на равен достъп до високотехнологична и високоспециализирана болнична медицинска помощ в съответствие със съвременното развитие на медицината 9
• Гарантиране на адекватно териториално разпределение на лечебните заведения за болнична медицинска помощ;
• Мобилизиране на публично-частното партньорство за удовлетворяване на разумните потребности от болнична медицинска помощ за населението на територията на всеки административен район
• Предлагане на висококачествени медицински услуги на ниво административни райони
• Осъществяване на комплексна и висококачествена диагностика близо до потребителя
• Постигане на по-голяма ефективност при оказване на спешна медицинска помощ.

Концепцията е изменена с Протокол № 11.25. от 25 март 2010 г.

Концепцията е изменена с Протокол № 49.22 от 26 ноември 2014 г.


Документът е валиден до края на : 2017 г.
Документът е приет с Протокол № 49.38 на Министерския съвет от 16.12.2009 г.