Стратегически документи

Национална програма "Модернизация на материалната база в училище"

Национална програма "Модернизация на материалната база в училище" е приета с Решение № 106 на Министерския съвет от 01 март 2010 г. на основание § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджетна Република България за 2010 г. и е актуализирана с Решение № 665 на Министерския съвет от 15.09.2010 г.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Решение № 665 на Министерския съвет от 15.09.2010 г.