Стратегически документи

Национална програма "С грижа за всеки ученик"

Национална програма "С грижа за всеки ученик" е приета с Решение № 106 на Министерския съвет от 01 март 2010 г. на основание § 55 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и е актуализирана с Решение № 665 на Министерския съвет от 15.09.2010 г.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Решение № 665 на Министерския съвет от 15.09.2010 г.