Стратегически документи

Национална програма "Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване"

Изграждането на модерна, ефективна и обективна система за контрол и оценка на качеството на постигнатите в образователния процес резултати е едно от условията за развитие на системата на училищното образование. Основна цел на програмата е задължително оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап (ІV, VІІ, ХІІ клас) чрез национални стандартизирани изпити.

Национална програма "Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване" е приета с Решение № 106 на Министерския съвет от 01 март 2010 г. на основание § 55 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и е актуализирана с Решение № 665 на Министерския съвет от 15.09.2010 г.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Решение № 665 на Министерския съвет от 15.09.2010 г.