Стратегически документи

Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище

Програмата е продължение на Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища (2005-2007 г.) и развива нейните постижения, а спечеленият от МОМН по линия на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" проект "ИКТ в образованието" осигурява необходимите средства за завършване на модернизацията и допълване на липсващите компоненти от националното финансиране. 
Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище" е приета с Решение № 106 на Министерския съвет от 1 март 2010 г. на основание § 55 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и е актуализирана с Решение № 665 на Министерския съвет от 15.09.2010 г.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Решение № 665 на Министерския съвет от 15.09.2010 г.